Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
Drilling Mud Corporation Other Basic Chemical Product Manufacturing OHSAS 18000 Viet Nam Hà Nội Active
DMC - Northern Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-North) Other Basic Chemical Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Active
DMC - Northern Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-North) Other Basic Chemical Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hà Nội Active
DMC - Northern Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-North) Other Basic Chemical Product Manufacturing OHSAS 18000 Viet Nam Hà Nội Active
DMC - Middle Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-Middle) Other Basic Chemical Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Quảng Ngãi Active
DMC - Middle Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-Middle) Other Basic Chemical Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Quảng Ngãi Active
DMC - Middle Petroleum Chemicals Joint Stock Company (DMC-Middle) Other Basic Chemical Product Manufacturing OHSAS 18000 Viet Nam Quảng Ngãi Active
Hoa Phat Furniture Joint Stock Company Furniture Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hưng Yên Active
Land & Gold Import - Export Co., Ltd. Grain Mill and Cereal Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hòa Bình Active
Land & Gold Import - Export Co., Ltd. Grain Mill and Cereal Product Manufacturing HACCP Viet Nam Hồ Chí Minh Active
KTC Vietnam Company Limited Natural Rubber Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam - Active
KTC Vietnam Company Limited Natural Rubber Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
 Top