Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
DONG NAM TRADING COMPANY LIMITED Non-Metallic Mineral Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Active
Y Nhan Trading Services Company Limited Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Ha Noi Printing Joint Stock Company. Printing and Printing Support Services ISO 14000 Viet Nam Hà Nội Active
CONG TY TNHH DICH VU VE SINH HOANG KIM Cleaning Compound and Toiletry Preparation Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
RICONS CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Grocery, Liquor and Tobacco Product Wholesaling ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
RICONS CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Grocery, Liquor and Tobacco Product Wholesaling ISO 14000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
PHAM LE GIA ADVERTISING TRADING PRODUCING COMPANY LIMITED Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI QUANG CAO PHAM LE GIA Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
HOANG KIM CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED Cleaning Compound and Toiletry Preparation Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
RICONS CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Grocery, Liquor and Tobacco Product Wholesaling OHSAS 18000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
ECOBUILD COMPANY LIMITED Building Completion Services ISO 9000 Viet Nam Đồng Nai Active
Southern Airports Services Joint Stock Company - Long An Branch Food Product Manufacturing ISO 22000 Viet Nam Long An Active
 Top