BENCHMARKING CÔNG CỤ HỮU HIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG

Có thể giúp doanh nghiệp

 • Phân tích vị thế cạnh tranh của chính mình so với đối thủ
 • Học hỏi một cách thông minh kinh nghiệm của đối thủ để cải tiến, gia tăng thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh

Những lợi ích thu được của Banchmarking

 • Thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng
 • Thích nghi một các hiệu quả trước những biến động trong và ngoài doanh nghiệp
 • Vị thế của công ty trở nên cạnh tranh hơn
 • Mục tiêu hợp lý hơn và có thể đạt được
 • Mở rộng số lượng các chỉ tiêu đánh giá
 • Tạo sự hỗ trợ và sức bật với việc xây dựng văn hoá chất lượng trong doanh nghiệp
 • Sắp đặt và lựa chọn chiến lược phù hợp hơn
 • Cảnh báo thất bại của công ty
 • Đánh giá hiệu quả của chương trình chất lượng
 • Giúp doanh nghiệp cải tổ, tái lập lại
 • Giải quyết các vấn đề chính xác, hiệu quả hơn
 • Đẩy mạnh tính sáng tạo của các thành viên

Xác định mục tiêu Benchmarking một các rõ ràng dự trên yêu cầu khách hàng

 • Hệ thống phân phối
 • Xếp hàng vào kho
 • Hệ thống băng tải
 • Thiết kế và giới thiệu sản phẩm mới
 • Quản lý chi phí
 • Phân bố nguồn nhân lực
 • Đáp ứng các dịch vụ khách hàng
 • Các thủ tục thanh toán

​Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC