Đặc điểm Các giai đoạn tiến triển về chất lượng
Kiểm tra

(1800s)

Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (1930s) Đảm bảo chất lượng

(1950s)

Quản lý chất lượng chiến lược

(1980s)

Mối quan tâm chính Tìm ra hư hỏng Kiểm soát Kết hợp Tác động chiến lược
Quan điểm về chất lượng Vấn đề được giải quyết Vấn đề được giải quyết Vấn đề được giải quyết nhưng theo cách chủ động Cơ hội cạnh tranh
Nhấn mạnh Sự đồng nhất của sản phẩm Sản phẩm đồng nhất và giảm sự kiểm tra Toàn bộ quá trình sản xuất từ khi thiết kế đến khi đưa ra thị trường, và sự đóng góp của tất cả các nhóm chức năng, đặc biệt là các nhà thiết kế để ngăn ngừa những sai hỏng về chất lượng Thị trường và nhu cầu của khách hàng
Phương pháp Các dụng cụ đo lường Các công cụ và kĩ thuật thống kê Các chương trình và hệ thống Hoạch định chiến lược, thiết lập mục tiêu và động viên tổ chức
Vai trò của các chuyên gia chất lượng Tìm kiếm, sắp xếp, đếm và phân loại Giải quyết các sự cố và áp dụng các phương pháp thống kê Đo lường chất lượng, hoạch định chất lượng và thiết kế chương trình Thiết lập mục tiêu. Giáo dục và đào tạo. Công việc tư vấn cho các phòng ban và thiết kế chương trình
Ai chịu trách nhiệm về chất lượng Bộ phận kiểm tra Bộ phận sản xuất và kỹ thuật Tất cả các phòng ban, mặc dù ban lãnh đạo chỉ tham gia trong thiết kế, hoạch định và thực thi các chính sách chất lượng Mọi người trong tổ chức, với ban lãnh đạo có phong cách lãnh đạo tích cực
Triết lý “Kiểm tra chất lượng” “Kiểm soát trong chất lượng” “Xây dựng trong chất lượng” “Quản lý” trong chất lượng

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC