So sánh các điều khoản của ISO 9001:2008 và...

27-07-2015 | News

Bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 đã được ban hành để lấy ý kiến​​. Việc biểu quyết cho bản DIS này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong thời gian từ 7-10/2014. Sau đây là bảng so sánh các điều...

So sánh ISO9001 và ISO22000

21-05-2015 | News

Bảng sau đây phục vụ như một hướng dẫn để giúp người đọc hiểu được sự khác biệt giữa hai tiêu chuẩn. Một khác biệt lớn giữa hai tiêu chuẩn là ISO 22000 không cho phép loại trừ bất kỳ thành phần...

Tầm quan trọng của ISO 22000

17-06-2015 | News

Còn hơn chỉ là một hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp thực phẩm, ISO 22000 kết hợp với HACCP và các kế hoạch phòng ngừa khác giúp đảm bảo an toàn thực phẩm

 Top