cán bộ chủ chốt

Ban lãnh đạo

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phát triển kinh doanh

Phạm Minh Phương

Khu vực Miền Nam

Khu vực Miền Nam

Phan Thị Hồng Hạnh

Khu vực Miền Nam

Khu vực Miền Nam

Đặng Quang Huy

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc

Huỳnh Thị Nga My

KV Miền Trung

Khu vực Miền Trung

Nguyễn Cao Nguyên

KV Nam Trung Bộ

Khu vực Nam Trung Bộ

Chuyên gia

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Phạm Minh Phương

/Phó Giám đốc /

Phạm Minh Phương-Phó giám đốc

Trần Minh Hoàng

/Chuyên gia /

Trần Minh Hoàng - Chuyên gia

Đặng Quang Huy

/ Trưởng VP Hà Nội /

Đặng Quang Huy - Trưởng VP Hà Nội

Nguyễn Cao Nguyên

/ Trưởng VP Nha Trang/

Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng VP Nha Trang

Huỳnh Thị Nga My

/ Chuyên Gia /

Huỳnh Thị Nga My - Chuyên gia

Lê Anh Dũng

/ Chuyên Gia /

Lê Anh Dũng - Chuyên gia

Phạm Minh Quang

/ Chuyên Gia /

Phạm Minh Quang - Chuyên gia

Lê Nguyễn Bích Trang

/ Chuyên Gia /
flipbox-image

Lê Nguyễn Bích Trang - Chuyên gia

Nguyễn Hữu Vinh

/ Chuyên Gia /

Nguyễn Hữu Vinh - Chuyên gia

Cao Anh Hải

/ Chuyên Gia /

Cao Anh Hải - Chuyên gia

Khách hàng Tiêu Biểu