cán bộ chủ chốt

Ban lãnh đạo

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phát triển kinh doanh

Phạm Minh Phương

Khu vực Miền Nam

Khu vực Miền Nam

Phan Thị Hồng Hạnh

Khu vực Miền Nam

Khu vực Miền Nam

Đặng Quang Huy

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc

Huỳnh Thị Nga My

KV Miền Trung

Khu vực Miền Trung

Nguyễn Cao Nguyên

KV Nam Trung Bộ

Khu vực Nam Trung Bộ

Chuyên gia

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Khách hàng Tiêu Biểu