cán bộ chủ chốt

Ban lãnh đạo

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phát triển kinh doanh

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Chuyên gia

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Lê Bảo Luân

/ Giám đốc điều hành /

Giám đốc điều hành - Lê Bảo Luân

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Khách hàng Tiêu Biểu