CHỨNG NHẬN ISO 17025

ISO/IEC 17025:2005 specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling. It covers testing and calibration performed using standard

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 1.Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận sản phẩm phù hợp

VACINE DOANH NGHIỆP 1

Năm Covid thứ hai, người người khó khăn, nhà nhà khó khăn, doanh nghiệp khó khăn…túm lại 1 chữ là KHÓ KHĂN. Cái cần nhất

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN