QMS-HACCP

Cập nhật HACCP theo TCVN 5603:2023

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN để công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 ”

NHÂN VIÊN MARKETING

Thử thách Marketing   1. Digital Marketing: – Lập kế hoạch và thực hiện hoạt động Digital Marketing : Facebook Ads, Facebook Promotes, SEO, Google Adwords,

TỔNG KẾT HỘI THẢO ISO 45001:2018

  ISO 45001:2018 NỀN TẢNG GIÁ TRỊ & LỢI THẾ CẠNH TRANH Tiếp nối tinh thần “Pay It Forward” Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam và Viện nghiên

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN