QMS-HACCP

Cập nhật HACCP theo TCVN 5603:2023

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN để công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 ”

ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 (mới)

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO/IEC 27001:2013 SANG ISO 27001:2022 Phiên bản ISO 27001:2022 đã được xuất bản trong tuần cuối tháng 10/2022 vừa

BỐN KỶ NGUYÊN LỚN VỀ CHẤT LƯỢNG

Đặc điểm Các giai đoạn tiến triển về chất lượng Kiểm tra (1800s) Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (1930s) Đảm bảo chất lượng (1950s) Quản

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN