DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ISO 9001 MỚI

Theo lộ trình, vào năm 2015 phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001 chính thức được áp dụng. Hiện nay “Bản dự thảo” tiêu

TỔNG KẾT HỘI THẢO ISO 45001:2018

  ISO 45001:2018 NỀN TẢNG GIÁ TRỊ & LỢI THẾ CẠNH TRANH Tiếp nối tinh thần “Pay It Forward” Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam và Viện nghiên

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN