HACCP -Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

HACCP là gì?

Công cụ quản lý rủi ro này chủ yếu được sử dụng để quản lý rủi ro an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP cho phép bạn xác định các mối nguy hiểm và kiểm soát chuỗi cung ứng trong quá trình sản xuất. Các chương trình HACCP đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm (CAC) – được thành lập bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức của Liên Hợp Quốc thực phẩm và nông nghiệp để mang lại tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế. Nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các yêu cầu của tiêu chuẩn yêu cầu quản lý khác như là ISO 22000 Food Safety Management.

Những lợi ích của HACCP là gì?

• Được công nhận quốc tế về kiểm soát an toàn thực phẩm

• Xây dựng độ tin cậy cho người tiêu dùng, các nhà bán lẻ và người mua trong ngành công nghiệp thực phẩm

• Đảm bảo rằng hệ thống điều khiển được có thể tạo ra thực phẩm an toàn

• Kết hợp HACCP với ISO 22000 để cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

• Quản lý hiệu quả các rủi ro an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng

• Liên tục rà soát và cải thiện hệ thống

• Được dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế được công nhận trên toàn thế giới.

• Đánh giá thường xuyên giúp doanh nghiệp liên tục giám sát hệ thống an toàn thực phẩm

HACCP là gì?

Công cụ quản lý rủi ro này chủ yếu được sử dụng để quản lý rủi ro an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP cho phép bạn xác định các mối nguy hiểm và kiểm soát chuỗi cung ứng trong quá trình sản xuất. Các chương trình HACCP đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm (CAC) – được thành lập bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức của Liên Hợp Quốc thực phẩm và nông nghiệp để mang lại tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế. Nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các yêu cầu của tiêu chuẩn yêu cầu quản lý khác như là ISO 22000 Food Safety Management.

Những lợi ích của HACCP là gì?

• Được công nhận quốc tế về kiểm soát an toàn thực phẩm

• Xây dựng độ tin cậy cho người tiêu dùng, các nhà bán lẻ và người mua trong ngành công nghiệp thực phẩm

• Đảm bảo rằng hệ thống điều khiển được có thể tạo ra thực phẩm an toàn

• Kết hợp HACCP với ISO 22000 để cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

• Quản lý hiệu quả các rủi ro an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng

• Liên tục rà soát và cải thiện hệ thống

• Được dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế được công nhận trên toàn thế giới.

• Đánh giá thường xuyên giúp doanh nghiệp liên tục giám sát hệ thống an toàn thực phẩm

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN