ISO 50001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

ISO 50001 được dựa trên những tiêu chuẩn nổi tiếng như ISO 9001 hay ISO 14001. Điều đó làm cho tiêu chuẩn trở nên dễ dàng áp dụng cho doanh nghiệp để quản lý năng lượng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phát triển quản lý chất lượng và môi trường.


ISO 50001:2011 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu đối với các tổ chức:

• Xây dựng chính sách để sử dụng hiệu quả hơn năng lượng

• chỉnh sửa mục tiêu để đáp ứng chính sách năng lượng

• Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng

• Đo lường kết quả

• Rà soát tính hiệu quả của chính sách

• Tiếp tục cải thiện quản lý năng lượng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về ISO 50001:2011 tại Online Browsing Platform

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN