ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 (mới)

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO/IEC 27001:2013 SANG ISO 27001:2022 Phiên bản ISO 27001:2022 đã được xuất bản trong tuần cuối tháng 10/2022 vừa

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN