HIỂU VÀ ÁP DỤNG ISO 9001 TRONG DOANH NGHIỆP ĐƠN GIẢN

Để hiểu và hình dung việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 một cách đơn giản và dễ hình dung thông qua lưu đồ sau:

Trong lưu đồ, doanh nghiệp cần lưu ý “Viết ra những gì sẽ làm” chứ không phải “Viết ra những gì đang làm” vì trong việc “viết ra những gì sẽ làm bao gồm công việc hệ thống lại những gì đang làm và xem xét những vấn đề quản lý đã diễn ra, với những gì đã làm tốt, hiệu quả thì doanh nghiệp tiến hành tiêu chuẩn hoá – viết ra, với những vấn đề chưa thực hiện tốt thì doanh nghiệp sẽ xem xét và đưa ra cách thức tiến hành tốt hơn, hiệu quả hơn chứ không phải hoàn toàn chỉ viết ra những đang làm – chúng ta không thể tiêu chuẩn hoá những công việc thực hiện không tốt.

Tiếp đến, doanh nghiệp với tất cả sự nỗ lực của mọi người cần làm đúng những gì đã viết. Quá trình này là bước chuyển đổi giữa hệ thống quản lý cũ và hệ thống quản lý mới tiếp cận theo ISO 9001 vỉ vậy rất cần sự quyết tâm của Ban lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi và đôn đốc việc áp dụng.

Sau khi làm đúng những gì đã viết, tuỳ theo từng hoạt động sẽ ” Ghi lại những gì đã làm” – hay hồ sơ, việc ghi nhận hồ sơ làm cơ sở để xác minh công việc đã được thực hiện và làm cơ sở để theo dõi đo lường công việc.

Bước tiếp theo là những gì viết ra không nằm chết ở đó mà tuỳ theo sự phát triển của doanh nghiệp, sự thay đổi quy mô, nhân sự, phạm vi hoạt động… các tài liệu sẽ được xem xét và cải tiến cho phù hợp và cứ thế chu trình này tiếp tục được lập lại.

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC