Tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường đã tiến tới giai đoạn Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế cuối cùng (FDIS) – sau khi đã đươc 92% các thành viên bỏ phiếu phê duyệt bản dự thảo (DIS) vào cuối năm 2014.

Theo nguyên tắc của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) định kỳ khoảng 5 năm, tất cả các tiêu chuẩn sẽ được soát xét lại để đảm bảo luôn thích hợp với người sử dụng. Tiến sĩ Anne-Marie Warris, Chủ tịch tiểu ban soát xét ISO 14001 cho biết: “ISO 14001 là một tiêu chuẩn môi trường cực kỳ quan trọng”, “Tiêu chuẩn này đề cấp đến tất cả các vấn đề về môi trường, có thể là nước, không khí, khí hậu, đất đai, và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp phải xem xét các khía cạnh môi trường này một cách chính thức.”

Phiên bản tiêu chuẩn sắp ban hành là một bước phát triển quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001 với những cải tiến so với phiên bản trước. Những thay đổi, cải tiến này dựa trên thông tin phản hồi, đánh giá về tiêu chuẩn từ hơn 5000 ngưới đến từ 110 quốc gia. Dựa trên nhu cầu của người sử dụng, phiên bản mới sẽ tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh:

– Chiến lược quản lý môi trường

– Sự lãnh đạo

– Bảo vệ môi trường

– Kết quả hoạt động môi trường

– Tư duy về chu kỳ sống

Trong cuộc họp tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 2-7 tháng 2 năm 2015 sắp tới, các chuyên gia sẽ xem xét ý kiến góp ý đã nhật được, sau đó bản dự thảo cuối cùng sẽ được chuyển tới các nước thành viên bỏ phiếu. Tiêu chuẩn ISO 14001 mới dự kiến sẽ được ban hành vào cuối năm 2015.

Nguồn: Iso.org

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC