Mối quan hệ giữa ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này, áp dụng khuôn khổ do tổ chức ISO phát triển để cải tiến sự thống nhất giữa các tiêu chuẩn quốc tế về các hệ thống quản lý. ISO 9001:2015 giúp các tổ chức sử dụng cách tiếp cận theo quá trình, kết hợp với chu trình PDCA và tư duy dựa trên rủi ro, để thống nhất hoặc tích hợp hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức với các yêu cầu của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 liên quan đến ISO 9000 và ISO 9004 như sau: ISO 9000 hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng, cung cấp nền tảng cốt yếu để hiểu đúng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này. ISO 9004 quản lý để thành công bền vững cho tổ chức – Tiếp cận trong quản lý chất lượng, cung cấp các hướng dẫn cho tổ chức để lựa chọn các tiến bộ vượt ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này.

Cung cấp các chi tiết của các tiêu chuẩn quốc tế khác về quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng đã được phát triển bởi ISO/ TC 176. ISO 9001:2015 không bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống quản lý khác, ví dụ như quản lý môi trường, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hay quản lý tài chính.

Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cụ thể cho từng ngành dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 đã được phát triển cho một số ngành nghề. Vài tiêu chuẩn trong số này quy định thêm các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng, một số khác chỉ giới hạn trong việc cung cấp hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào các ngành đặc thù.

Một “ma trận” về sự tương quan giữa các mục của phiên bản này và các phiên bản trước đây (ISO 9001:2008) có thể được tìm thấy trên trang web của ISO/TC176/SC2.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, đề tài có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC