MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

Các tổ chức, doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có mong muốn chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần thực hiện những nội dung sau:

 • Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng
 • Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho tổ chức, doanh nghiệp
 • Rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu
 • Bổ sung/duy trì các thông tin dạng văn bản(các tài liệu mới) phù hợp với quy mô và mức độ áp dụng
 • Xác định bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp
 • Xác định các bên liên quan có ảnh hưởng tới hệ thống quản lý chất lượng
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Phân công lại trách nhiệm quyền hạn (nếu có thay đổi)
 • Ban hành lại Chính sách chất lượng (nếu có thay đổi)
 • Phê duyệt hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015
 • Đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về hệ thống quản lý chất lượng, về Chính sách chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức, doanh nghiệp
 • Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng
 • Xác định và đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Lưu giữ các thông tin dạng văn bản (hồ sơ) theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
 • Thiết lập các quá trình vận hành
 • Xem xét quá trình thiết kế (nếu áp dụng hoạt động Thiết kế0
 • Kiểm soát các quá trình cung cấp từ bên ngoài.
 • Đánh giá kết quả thực hiện
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015
 • Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới
 • Thực hiện hoạt động Xem xét của lãnh đạo
 • Liên hệ với các tổ chức chứng nhận để được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

​Nguồn:Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC