Mục lục

1.Giới thiệu:

Khách hàng phải tuân thủ các điều kiện sau đây về việc sử dụng Giấy chứng nhận: Chất lượng, Môi trường, An toàn Sức khỏe nghề nghiệp &/hoặc Phê duyệt An toàn Thực phẩm (nếu có), nhãn hiệu / biểu tượng của Tổ chức Chứng nhận – Công nhận.

2.Sử dụng Giấy chứng nhận phê duyệt:

a. Giấy chứng nhận sẽ vẫn là tài sản của Tổ chức chứng nhận.

b. Giấy chứng nhận có giá trị trong ba năm kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào sự phù hợp của các cuộc đánh giá giám sát hàng năm.

c. Giấy chứng nhận không thể chuyển nhượng.

d. Giấy chứng nhận sẽ chỉ được hiển thị tại địa điểm áp dụng cho phạm vi cung cấp đã được chứng nhận.

e. Giấy chứng nhận sẽ không được sử dụng để ngụ ý chứng nhận bất kỳ địa điểm nào khác với địa điểm được nêu chi tiết trên giấy chứng nhận.

f. Khách hàng phải thông báo cho Tổ chức chứng nhận về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến phạm vi chứng nhận.

g. Nếu Khách hàng thay đổi hoạt động, địa điểm thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành một cuộc giám sát để kiểm tra Hệ thống quản lý tương ứng đang hoạt động theo các yêu cầu của ISO 9001 / ISO 27001 / ISO13485 / ISO 22000 / ISO 14001 / ISO 50001 hoặc ISO 45001 hoặc hệ thống tích hợp của hai hoặc nhiều tiêu chuẩn.

h. Đối với các thay đổi của tổ chức như tên tổ chức và ban lãnh đạo (ví dụ: cán bộ lãnh đạo chủ chốt ra quyết định hoặc kỹ thuật), phạm vi hoạt động trong hệ thống quản lý được chứng nhận, các thay đổi lớn đối với hệ thống quản lý và các quy trình, sáp nhập / tách, v.v. có ảnh hưởng đến pháp nhân của tổ chức, khách hàng phải thông báo cho MS Cert kèm theo bằng chứng về những thay đổi nếu có thể để MS Cert đưa ra quyết định phù hợp cho việc cấp giấy chứng nhận thay đổi / sửa đổi.

i. Khách hàng sẽ không đưa ra hoặc cho phép bất kỳ tuyên bố sai lệch nào liên quan đến chứng nhận của mình, cũng như không được sử dụng / cho phép sử dụng bất kỳ tài liệu chứng nhận nào / bất kỳ phần nào của tài liệu chứng nhận một cách sai lệch,

k. Khách hàng sẽ sửa đổi tất cả các tài liệu quảng cáo của mình khi phạm vi chứng nhận bị giảm xuống, và cũng không cho phép sử dụng chứng nhận hệ thống quản lý của mình theo cách ngụ ý rằng MS CERT chứng nhận một sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ) hoặc các quá trình,

l. Khách hàng sẽ không ngụ ý rằng chứng nhận áp dụng cho các hoạt động nằm ngoài phạm vi chứng nhận, Khách hàng sẽ không sử dụng chứng nhận của mình theo cách có thể làm cho MS CERT và / hoặc hệ thống chứng nhận trở nên sai lệch và mất lòng tin công chúng.

m. Các thủ tục giám sát và đánh giá lại nhất quán với các thủ tục liên quan đến việc đánh giá hệ thống quản lý QMS / EMS / FSMS / OHS / ISMS / ENMS / MDQMS của tổ chức. Tần suất giám sát cũng phải tuân theo quy định đặc biệt nếu một tổ chức có hệ thống quản lý QMS / EMS / FSMS / OHS / ISMS / ENMS / MDQMS được chứng nhận thực hiện các sửa đổi lớn đối với hệ thống của mình hoặc nếu các thay đổi khác hoặc các sự kiện quan trọng (chẳng hạn như tai nạn chết người hoặc hành động pháp lý của cơ quan nhà nước, rủi ro về môi trường và hoặc các vấn đề an toàn thực phẩm, các khiếu nại lớn) diễn ra có thể ảnh hưởng đến cơ sở chứng nhận và dựa trên đó MS CERT có thể giảm tần suất dù lịch trình giám sát đã có từ trước.

n. MS Cert có các quy tắc quản lý việc sử dụng bất kỳ tuyên bố nào trên bao bì sản phẩm hoặc trong thông tin kèm theo rằng khách hàng có hệ thống quản lý được chứng nhận. Bao bì sản phẩm được coi là bao bì có thể được gỡ bỏ mà sản phẩm không bị phân hủy hoặc bị hư hỏng. Thông tin kèm theo được coi là có sẵn riêng biệt hoặc có thể tháo rời dễ dàng. Nhãn loại hoặc tấm nhận dạng được coi là một phần của sản phẩm. Tuyên bố sẽ không bao hàm rằng sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được chứng nhận bằng phương tiện này.

o. Tuyên bố phải tham chiếu đến:

  • Nhận dạng (ví dụ: thương hiệu hoặc tên) của khách hàng được chứng nhận;
  • Loại hệ thống quản lý (ví dụ: chất lượng, môi trường) và tiêu chuẩn áp dụng;
  • Tên MS Cert.

MS CERT Logo là nhãn hiệu được chứng nhận chỉ thuộc sở hữu duy nhất của MS Certification Services Pvt. Ltd. Vì vậy, khách hàng duy trì trạng thái được chứng nhận bởi Dịch vụ Chứng nhận MS Pvt. Ltd. và các điều kiện chứng nhận liên quan, Khách hàng sẽ có quyền sử dụng biểu tượng MS CERT và nhãn hiệu chứng nhận.

3. Điều kiện để sử dụng Dấu chứng nhận MS CERT.

MS CERT LOGO:

Logo MSCS 9001
Logo MSCS 22000
Logo MSCS 27001
Logo MSCS 14001
Logo MSCS 50001
Logo MSCS 13485
Logo MSCS 45001

a. Các dấu chứng nhận trên sẽ luôn được sử dụng trên các giấy chứng nhận cùng với tên Khách hàng và có số chứng chỉ liền kề với nó.

b. Dấu chứng nhận với kích thước cụ thể cung cấp cấu hình, phải được tuân thủ nghiêm ngặt, bao gồm cả khung xung quanh.

c. Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trên văn phòng phẩm, chẳng hạn như trên tiêu đề thư và tài liệu quảng cáo (không phải trên danh thiếp) và chỉ liên quan đến phạm vi Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, an toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được liệt kê trong giấy chứng nhận.

d. Dấu chứng nhận sẽ không được sử dụng trên cờ, tòa nhà, xe cộ, bao bì, trực tiếp trên sản phẩm cũng như trên các sản phẩm quảng cáo như lịch, nhật ký, đế lót ly, v.v.

e. Dấu chứng nhận sẽ không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để ngụ ý phê duyệt sản phẩm, cũng như trên các tài liệu như chứng chỉ thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp.

f. Khách hàng đã được chứng nhận, khi có thông báo hợp lý, sẽ ngừng sử dụng bất kỳ dấu chứng nhận nào Khi chấm dứt chứng nhận, vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng sẽ ngừng sử dụng dấu chứng nhận ngay lập tức.

g. Khi chấm dứt chứng nhận, vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng sẽ ngừng mọi việc sử dụng dấu chứng nhận ngay lập tức.

h. Trong trường hợp chứng nhận không được công nhận, điều này chỉ có thể truy xuất thông qua số chứng nhận duy nhất được cung cấp cho khách hàng cho từng loại hệ thống được MS Cert chứng nhận.

4. Điều kiện sử dụng đồng thời chứng nhận MS CERT – JAS ANZ –  dấu công nhận.

Đối với Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được Công nhận của NABCB)

Đối với Hệ thống Quản lý Chất lượng: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được JASANZ công nhận)

PMS Reflex Blue

PMS 485 (Red)

(Đối với Logo JAS ANZ)

Đối với Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm:

PMS Reflex Blue

PMS 485 (Red)

(Đối với Logo JAS ANZ)

Đối với Hệ thống Quản lý Môi trường:

PMS Reflex Blue

PMS 485 (Red)

(Đối với Logo JAS ANZ)

Đối với Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp:

PMS Reflex Blue

PMS 485 (Red)

(Đối với Logo JAS ANZ)

Đối với Hệ thống Quản lý Năng lượng:

PMS Reflex Blue

PMS 485 (Red)

(Đối với Logo JAS ANZ)

Đối với Hệ thống Quản lý Chất lượng: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống Quản lý Môi trường: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống Quản lý Năng lượng: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS công nhận)

Đối với Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế: (Áp dụng cho các Chứng chỉ được IAS Công nhận)

a. Biểu tượng công nhận Ấn Độ sẽ không được khách hàng của MS CERT sử dụng trên bất kỳ văn phòng phẩm, tài liệu và / hoặc tài liệu công khai nào trừ khi nó liên quan đến toàn bộ hoặc một phần phạm vi chứng nhận như đã đề cập trong (các) giấy chứng nhận mà quyền sử dụng biểu tượng đã được cấp.

b. Trong trường hợp biểu tượng công nhận chỉ liên quan đến một phần, người sử dụng biểu tượng phải xác định rõ trong cùng một tài liệu phần mà biểu tượng được áp dụng.

c. Những dấu trên sẽ luôn được sử dụng cùng với tên và số chứng nhận của khách hàng bên cạnh.

d. Dấu có thể được sao chép ở bất kỳ kích thước nào miễn là thiết kế của dấu được tuân thủ nghiêm ngặt.

e. Dấu JAS ANZ màu chỉ có thể được sử dụng trong màu kết hợp PMS Reflex Blue và PMS 485 (Red) hoặc với một màu duy nhất để phù hợp với văn phòng phẩm in sẵn hiện có.

f. Dấu IAS màu nên được sử dụng có màu để phù hợp với văn phòng phẩm in sẵn hiện có.

g. Dấu công nhận của Ấn Độ sẽ không được sử dụng tách biệt với Logo MS CERT.

h. Dấu không được sử dụng trên cờ, tòa nhà, bao bì, trực tiếp trên sản phẩm.

i. Dấu sẽ không được sử dụng trong chứng chỉ thử nghiệm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác ngụ ý phê duyệt sản phẩm.

k. Sau khi chấm dứt chứng nhận, khách hàng sẽ ngừng mọi việc sử dụng dấu ngay lập tức.

l. Sau khi có thông báo, khách hàng được chứng nhận sẽ ngừng sử dụng bất kỳ dấu nào mà tổ chức chứng nhận không chấp nhận.

5. Không tuân thủ Điều kiện chứng nhận

Đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận

Nếu Khách hàng / người được cấp chứng nhận không duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001 / ISO 22000 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001 / ISO 27001 / ISO 13485, những yêu cầu này được nêu chi tiết trong Tài liệu về Điều kiện chứng nhận PROC 12, tiếp theo là những yêu cầu thương mại và vận hành của tổ chức chứng nhận.

Sử dụng sai mục đích chứng nhận

Khách hàng được trao Giấy chứng nhận sẽ ngừng hiển thị hoặc sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận ngay khi chứng nhận bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ / thu hồi.

Đình chỉ chứng nhận

Chứng nhận có thể bị đình chỉ trong một thời gian giới hạn theo quyết định của MS CERT, ví dụ:

a. Nếu đánh giá giám sát nêu ra sự không phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn nhưng việc thu hồi Giấy chứng nhận ngay lập tức là không cần thiết;

b. Nếu việc sử dụng sai chứng nhận, tài liệu chứng nhận hoặc dấu chứng nhận không được khắc phục để đáp ứng sự hài lòng của MS CERT;

c. Nếu có bất kỳ điều nào vi phạm với Tiêu chí chứng nhận;

d. Nếu khách hàng đã thực hiện thay đổi đối với Hệ thống quản lý mà không được chấp nhận bởi MS CERT;

e. Nếu không nhận được thanh toán các khoản phí đã lập hóa đơn trong vòng 30 ngày sau khi gửi hóa đơn;

f. Nếu hệ thống quản lý của khách hàng thất bại liên tục hoặc nghiêm trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu chứng nhận, bao gồm cả các yêu cầu về tính hiệu quả của hệ thống quản lý,

g. Nếu khách hàng không cho phép thực hiện các cuộc đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận với các tần suất được yêu cầu, hoặc

h. Nếu khách hàng tự nguyện yêu cầu tạm ngừng.

Trước khi ra thông báo đình chỉ chứng nhận, MS CERT sẽ:

a. Thông báo cho khách hàng về tất cả lý do bị đình chỉ, nêu rõ khi nào các bằng chứng liên quan sẽ được trình bày cho Trưởng bộ phận của tổ chức chứng nhận và tiếp nhận ý kiến phản hồi (15 ngày) từ khách hàng về các lý do bị đình chỉ hoặc bất kỳ tình huống giảm nhẹ nào;

b. Trình bày tất cả các bằng chứng liên quan đã tiếp cận, bao gồm cả các phản hồi nhận từ khách hàng được nhắc ở phía trên, cho Trưởng bộ phận của tổ chức chứng nhận; và

c. Thông báo với Khách hàng về quyết định của Trưởng bộ phận của tổ chức chứng nhận.

Như một điều kiện chung, khi bị đình chỉ, khách hàng sẽ:

a. Không chủ động quảng bá chứng nhận trong thời gian bị đình chỉ;

b. Không sử dụng dấu MS CERT trong thời gian bị đình chỉ;

c. Duy trì hoạt động hàng ngày theo các quy trình của doanh nghiệp;

d. Hợp tác đầy đủ với MS CERT để dỡ bỏ việc đình chỉ.

Việc đình chỉ sẽ được MS CERT xác nhận trong thư gửi khách hàng và sẽ chỉ ra các điều kiện mà việc đình chỉ sẽ được gỡ bỏ. Trưởng bộ phận của tổ chức chứng nhận có thể công bố thông báo về việc đình chỉ.

Sau khi hoàn thành khoảng thời gian quy định, Trưởng bộ phận của tổ chức chứng nhận sẽ:

a. Loại bỏ việc đình chỉ và thông báo cho khách hàng tương ứng; hoặc

b. Hủy bỏ chứng nhận và thu hồi giấy chứng nhận nếu các điều kiện không được đáp ứng.

6. Hành động khắc phục

Khách hàng có trách nhiệm thực hiện hành động nhanh chóng và đầy đủ để sửa chữa mọi vi phạm với Tiêu chí chứng nhận, và thông báo chính thức cho MS CERT về hành động khắc phục được đề xuất hoặc thực hiện. Đối với bất kỳ khiếu nại nào, khách hàng sẽ

Điều tra để phát triển hành động khắc phục / sửa chữa, bao gồm các biện pháp để:

a. Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp nếu được yêu cầu theo quy định;

b. Khôi phục sự phù hợp càng nhanh càng tốt;

c. Ngăn ngừa tái diễn;

d. Đánh giá và giảm thiểu bất kỳ khía cạnh bất lợi nào;

e. Đảm bảo sự tương tác thỏa đáng với các thành phần khác của hệ thống quản lý áp dụng (EMS, OHSAS, FSMS);

f. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khắc phục / sửa chữa đã được thông qua.

7. Tiếp cận các hồ sơ liên lạc với các bên quan tâm bên ngoài tổ chức

MS CERT sẽ yêu cầu khách hàng có hệ thống quản lý được chứng nhận cung cấp cho MS CERT, khi được yêu cầu, tất cả các hồ sơ liên lạc bao gồm các khiếu nại và hành động khắc phục được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý thích hợp hoặc các tài liệu quy phạm khác.

8. Rút/Hủy

MS CERT sẽ hủy bỏ chứng nhận, thu hồi giấy chứng nhận và hủy bỏ mọi thỏa thuận sử dụng dấu chứng nhận MS CERT trong các trường hợp sau:

a. Theo các quy định có liên quan của việc Đình chỉ trong vòng sáu tháng kể từ ngày đình chỉ.

b. Nếu đánh giá giám sát chỉ ra rằng việc không tuân thủ các yêu cầu liên quan có tính chất nghiêm trọng;

c. Theo yêu cầu chính thức của khách hàng;

d. Nếu Tiêu chí chứng nhận bị thay đổi và tổ chức sẽ không hoặc không thể đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu mới;

e. Nếu khách hàng ngừng vận hành hệ thống chứng nhận;

f. Nếu khách hàng không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính với MS CERT; hoặc

g. Dựa trên bất kỳ cơ sở nào khác được cung cấp cụ thể theo các tiêu chí chứng nhận hoặc được thỏa thuận chính thức giữa khách hàng và MS CERT.

Nếu giấy chứng nhận bị thu hồi, khách hàng phải thông báo cho tất cả những bên được cấp phép có trong đăng ký của mình về tình hình bằng thư đã đăng ký hoặc các phương tiện tương đương. Sổ đăng ký MS CERT cũng sẽ được sửa đổi cho phù hợp và MS CERT cũng có thể công bố thông báo về việc hủy bỏ.

Khách hàng có thể khiếu nại MS CERT về quyết định thu hồi chứng nhận.

MS CERT có thể giảm phạm vi chứng nhận của khách hàng để loại trừ các phần không đáp ứng yêu cầu, khi khách hàng thất bại liên tục hoặc nghiêm trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu chứng nhận đối với các phần đó trong phạm vi chứng nhận. Bất kỳ sự cắt giảm nào đều được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn cho mục đích chứng nhận.

9. Những thay đổi đối với các quy tắc của hệ thống chứng nhận

Trong trường hợp cần có những thay đổi đối với Tiêu chí chứng nhận, MS CERT sẽ:

a. Cho khách hàng cơ hội để gửi ý kiến phản hồi về (các) thay đổi được đề xuất;

b. Chỉ định ngày có hiệu lực cho (các) thay đổi; ngày có hiệu lực sẽ cho phép khách hàng đủ thời gian để sửa đổi và thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản lý của mình;

c. Thông báo chính thức cho tất cả các khách hàng về các yêu cầu mới đối với chứng nhận, ngày có hiệu lực của sự thay đổi và hành động cần thiết của các khách hàng liên quan; và

d. Xác minh sự thay đổi mà mỗi khách hàng phải tuân thủ đối với các yêu cầu mới.

Việc không thực hiện hành động được yêu cầu trước ngày có hiệu lực có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc thu hồi / hủy bỏ được nêu trong tài liệu này.

Khách hàng không đáp ứng được lịch trình đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận, giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ trong 6 tháng. Nếu tổ chức chứng nhận không nhận được bất kỳ phản hồi nào, giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi và khách hàng sẽ được thông báo gửi lại chứng chỉ gốc cho văn phòng của tổ chức chứng nhận.

Trong trường hợp khách hàng tự nguyện yêu cầu ngừng chứng nhận, thông báo đến người ra quyết định sẽ để thực hiện để tiến hành thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.

Sau khi thu hồi giấy chứng nhận, tên của khách hàng sẽ bị xóa khỏi danh sách khách hàng được chứng nhận và theo đó, họ sẽ được thông báo không sử dụng các logo, trên các mặt hàng văn phòng phẩm và tài liệu quảng cáo của họ.

Tên của khách hàng bị đình chỉ sẽ được đăng lên trang web nếu có vấn đề hoặc đăng thông tin công khai để tránh việc khách hàng tiếp tục quảng bá về chứng nhận.

MS CERT duy trì các thỏa thuận có thể thực thi với khách hàng để đảm bảo rằng trong trường hợp đình chỉ và rút chứng nhận, khách hàng sẽ không tiếp tục sử dụng chứng nhận và dấu chứng nhận.

MS CERT sẽ đăng công khai trạng thái đình chỉ và thu hồi chứng nhận và thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác phù hợp.

Các thỏa thuận có thể thực thi nêu trên bao gồm phương tiện truyền thông, thông tin trên trang web, thông báo cho cơ quan công nhận địa phương liên quan, chính phủ và tổ chức có uy tín khác nơi khách hàng đã đăng ký, khách hàng của họ và các bên quan tâm.

10. Giảm phạm vi chứng nhận

Phạm vi chứng nhận sẽ được giảm xuống để loại trừ phần nội dung trong pham vi mà không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đánh giá viên liên quan nên báo cáo cho tổ chức chứng sau khi đánh giá kỹ lưỡng. Dựa trên báo cáo đã nộp, tổ chức chứng nhận sẽ đưa ra quyết định giảm phạm vi và cấp lại giấy chứng nhận.

11. Mở rộng phạm vi chứng nhận

Theo yêu cầu của khách hàng về việc mở rộng phạm vi, tổ chức chứng nhận phải đảm bảo sự sẵn có của phạm vi và mức độ năng lực và tư vấn cho Đánh giá viên xem xét thời gian đánh giá. Sau khi nhận định quá trình thực tế của phần phạm vi mở rộng, thời gian đánh giá có thể được kéo dài. Giấy chứng nhận sẽ được cấp lại cho phạm vi mới. Mở rộng phạm vi chứng nhận có thể được kết hợp với đánh giá giám sát hoặc có thể được thực hiện riêng biệt.

Khi có yêu cầu của bất kỳ bên nào, MS CERT sẽ thông báo chính xác trạng thái chứng nhận hệ thống quản lý của khách hàng là bị đình chỉ, thu hồi hoặc cắt giảm. MS CERT duy trì các thỏa thuận có thể thực thi với khách hàng để đảm bảo rằng trong trường hợp đình chỉ và rút chứng nhận, khách hàng sẽ không tiếp tục sử dụng chứng nhận và dấu chứng nhận.

MS CERT sẽ đăng công khai trạng thái đình chỉ và thu hồi chứng nhận và thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác phù hợp. Các thỏa thuận có thể thực thi nêu trên bao gồm phương tiện truyền thông, thông tin trên trang web, thông báo cho cơ quan công nhận địa phương liên quan, chính phủ và tổ chức có uy tín khác nơi khách hàng đã đăng ký, khách hàng của họ và các bên quan tâm.

12. Thông báo về những thay đổi từ khách hàng

Khách hàng được chứng nhận Phải thông báo ngay cho tổ chức chứng nhận về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống quản lý trong việc tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được sử dụng để chứng nhận.

Chúng bao gồm, ví dụ, những thay đổi liên quan đến:

a. tình trạng về pháp lý, thương mại, tổ chức hoặc quyền sở hữu;

b. tổ chức và quản lý (ví dụ: cán bộ quản lý chủ chốt, cán bộ ra quyết định hoặc kỹ thuật);

c. địa chỉ liên hệ và các chi nhánh;

d. phạm vi hoạt động của hệ thống quản lý được chứng nhận;

e. những thay đổi lớn đối với hệ thống quản lý và các quá trình.

F59 Rev.13 

Ngày hiệu lực: 03.02.2021

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC