LỊCH ĐÀO TẠO...

VIỆN ĐÀO TẠO ILT

KHOÁ ĐÀO TẠO...

NGÀY 9-11/12/2020

LỊCH ĐÀO TẠO...

LỊCH ĐÀO TẠO QUÝ...

LỊCH ĐÀO TẠO...

LỊCH ĐÀO TẠO QUÝ...

Phương Pháp ACTIVITY-BASES...

Áp Dụng Phương Pháp...

Chương trình đào tạo 2019

Chương trình đào...

[ĐÀO TẠO] NHẬN...

ISO 45001:2018: Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp_Occupational Health & Safety Management System (gọi tắt là OHSMS) được công bố ngày 12/3/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization_ ISO). ISO 45001: 2018 bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn giúp Doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động bằng cách chủ động ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro trong công việc như tai nạn, tổn thương hoặc bệnh nghề nghiệp và nắm bắt các cơ hội, chủ động cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý.

[Khoá đào tạo]...

Nhận thức và đánh...

KHÓA ĐÀO TẠO...

Khoá đào tạo Đánh...

[Đà Nẵng] KHÓA...

[Đà Nẵng] KHÓA ĐÀO...

KHÓA ĐÀO TẠO...

Khóa đào tạo Nhận...

 Top