Bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 đã được ban hành để lấy ý kiến​​. Việc biểu quyết cho bản DIS này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong thời gian từ 7-10/2014.
Sau đây là bảng so sánh các điều khoản của ISO 9001:2008 và bản dự thảo của tiêu chuẩn này:

ISO 9001:2008
ISO 9001:2015 DIS
Lưu ý
0. Giới thiệu 0. Giới thiệu
1.1 Khái quát 1. Phạm vi
1.2 Phạm vi 4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
2. Tài liệu viện dẫn 2. Tài liệu viện dẫn Không có tài liệu viện dẫn trong bản dự thảo
3. Thuật ngữ và định nghĩa 3. Thuật ngữ và định nghĩa Các định nghĩa đã bao gồm trong dự thảo ISO 9000:2014
4. Hệ thống quản lý chất lượng 4. Bối cảnh của tổ chức
4.1 Các yêu cầu chung 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
4.2 Các yêu cầu về tài liệu 7.5 Thông tin được tài liệu hoá Các yêu cầu đối với tài liệu được giảm đi
4.2.1 Khái quát 7.5.1 Khái quát
4.2.2 Sổ tay chất lượng Không yêu cầu có Sổ tay chất lượng
4.2.3 Kiểm soát tài liệu 7.5 Thông tin được tài liệu hoá Các hồ sơ và các tài liệu sẽ là “Thông tin được tài liệu hoá”
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ 7.5 Thông tin được tài liệu hoá Các hồ sơ và các tài liệu sẽ là “Thông tin được tài liệu hoá”
5. Trách nhiệm của lãnh đạo 5. Lãnh đạo
5.1 Cam kết của lãnh đạo 5.1.1 Lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng
5.2 Định hướng khách hàng 5.1.2 Định hướng khách hàng
5.3 Chính sách chất lượng 5.2 Chính sách chất lượng
5.4 Hoạch định 6. Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng
5.4.1 Mục tiêu chất lượng 6.2 Mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu
5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng 6.3 Hoạch định thay đổi
5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
5.5.2 Đại diện của lãnh đạo Không yêu cầu về MR
5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ 7.4 Trao đổi thông tin
5.6 Xem xét của lãnh đạo 9.3 Xem xét của lãnh đạo
5.6.1 Khái quát 9.3.1 Xem xét của lãnh đạo
5.6.2 Đầu vào 9.3.1 Xem xét của lãnh đạo
5.6.3 Đầu ra 9.3.2 Xem xét của lãnh đạo
6. Quản lý nguồn lực 7.1 Nguồn lực
6.1 Cung cấp nguồn lực 7.1 Nguồn lực
6.2 Nguồn nhân lực 7.1.2 Con người
6.2.1 Khái quát 7.2 Competence
6.2.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức
7.2 Năng lực và
7.3 Nhận thức
6.3 Cơ sở hạ tầng 7.1.4 Cơ sở hạ tầng
6.4 Môi trường làm việc 7.1.5 Môi trường vận hành các quá trình
7. Tạo sản phẩm 8. Vận hành
7.1 Hoạch định tạo sản phẩm 8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành
7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng 8.2 Xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
7.2.1 Xác định các yêu cầu liên quan tới sản phẩm 8.2.2 Xác định các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên quan tới sản phẩm 8.2.3 Xem xét các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
7.2.3 Trao đổi với khách hàng 8.2.1 Trao đổi với khách hàng
7.3 Thiết kế và phát triển 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
7.3.1 Hoạch định thiết kế và phát triển 8.3.2 Hoạch định thiết kế và phát triển
7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển 8.3.3 Đầu vào của thiết kế và phát triển
7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển 8.3.5 Đầu ra của thiết kế và phát triển
7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển
7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển
7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển
7.3.7 Kiểm soát thay đổi của thiết kế và phát triển 8.3.6 Thay đổi của thiết kế và phát triển
7.4 Mua hàng 8.4 Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài
7.4.1 Quá trình mua hàng 8.4.1 Khái quát
7.4.2 Thông tin mua hàng 8.4.3 Thông tin đối với các nhà cung cấp bên ngoài
7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào
8.4.2 Loại và mức độ kiểm soát việc cung cấp từ bên ngoài và
8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ
7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.3 Nhận biết và truy tìm nguồn gốc 8.5.2 Nhận biết và truy tìm nguồn gốc
7.5.4 Tài sản của khách hàng 8.5.3 Tài sản của khách hàng hoặc của nhà cung cấp bên ngoài
7.5.5 Bảo quản sản phẩm 8.5.4 Bảo quản
7.6 Kiểm soát các thiết bị theo dõi và đo lường 7.1.6 Các nguồn lực theo dõi và đo lường
8. Đo lường, phân tích và cải tiến 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
8.1 Khái quát 9.1.1 Khái quát
8.2 Theo dõi và đo lường 9.1.1 Khái quát
8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 9.1.2 Sự thoả mãn của khách hàng
8.2.2 Đánh giá nội bộ 9.2 Đánh giá nội bộ
8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình 9.1.3 Phân tích và đánh giá
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ
8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.7 Kiểm soát các đầu ra, sản phẩm và dịch vụ không phù hợp
8.4 Phân tích dữ liệu 9.1.3 Phân tích và đánh giá
8.5 Cải tiến 10. Cải tiến
8.5.1 Cải tiến liên tục 10.3 Cải tiến liên tục
8.5.2 Hành động khắc phục 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
8.5.3 Hành động phòng ngừa 6.1 Hành động để nhận diện rủi ro và cơ hội Hành động phòng ngừa được thay thế bằng rủi ro

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC