So sánh giữa các nguyên tắc và bước áp dụng của HACCP với các điều của ISO 22000:2005

Các nguyên tắc của HACCP Các bước áp dụng HACCP ISO 22000:2005
Thành lập nhóm HACCP Bước 1 7.3.2 Nhóm an toàn thực phẩm
Mô tả sản phẩm Bước 2 7.3.3

7.3.5.2

Đặc tính của sản phẩm

Mô tả các bước của quá trình và biện pháp kiểm soát

Xác định mục đích sử dụng Bước 3 7.3.4 Mục đích sử dụng dự kiến
Xây dựng sơ đồ dây chuyền sản xuất

Thẩm định sơ đồ dây chuyền sản xuất

Bước 4

Bước 5

7.3.5.1

 

Lưu đồ

 

Nguyên tắc 1

Tiến hành phân tích mối nguy hại

Liệt kê tất cả các mối nguy hại tiềm ẩn

Tiến hành phân tích mối nguy hại

Xem xét biện pháp kiểm soát

Xem xét biện pháp kiểm soát

Bước 6

 

 

7.4

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Phân tích mối nguy hại

Nhận biết mối nguy hại và xác định mức chấp nhận

Đánh giá mối nguy hại

Lựa chọn và đánh giá biện pháp kiểm soát

Nguyên tắc 2

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) Bước 7 7.6.2 Nhận biết các điểm kiểm soát tới hạn
Nguyên tắc 3

Thiết lập (các) ngưỡng tới hạn

Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP Bước 8 7.6.3 Xác định giới hạn tới hạn cho các điểm kiểm soát tới hạn
Nguyên tắc 4

Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát các điểm kiểm soát tới hạn

Thiết lập hệ thống giám sát cho mỗi CCP Bước 9 7.6.4 Hệ thống theo dõi các điểm kiểm soát tới hạn

 

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC