THÀNH QUẢ MÀ CHỨNG NHẬN ISO 9001 ĐEM LẠI

Thành quả mà ISO 9001 đem lại là cung cấp các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác theo luật định, góp phần tăng độ hài lòng của khách hàng

Thành quả mà tiêu chuẩn ISO 9001 có thể đem lại (đứng từ góc độ khách hàng của Doanh nghiệp)

“Trong phạm vi chứng nhận của mình và với hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận thì một tổ chức có thể cung cấp các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác theo luật định. Điều này cũng góp phần tăng độ hài lòng của khách hàng.”

Chú ý:

  1. “Sản phẩm” cũng bao gồm “dịch vụ .”
  2. Yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm có thể được quy định (trong hợp đồng hoặc một quy định đã được nhất trí) hay nói chung được bao gồm (trong tài liệu quảng cáo của một công ty hay tổ chức, hoặc được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế hay công nghiệp).
  3. Yêu cầu đối với các sản phẩm có thể bao gồm các yêu cầu về giao hàng và các hoạt động sau giao hàng.

Mục đích của chứng nhận ISO 9001?

Để có được sản phẩm phù hợp, quá trình cấp giấy chứng nhận mà đã được công nhận sẽ đem lại sự tin tưởng mà Tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Đặc biệt, có thể công nhận rằng Tổ chức đó:

A. Đã thành lập một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các sản phẩm và quá trình của nó, và phù hợp với phạm vi chứng nhận

B. Phân tích và hiểu nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng cũng như các yêu cầu khác theo luật định mà liên quan đến sản phẩm của mình

C. Đảm bảo rằng các đặc tính của sản phẩm đã được cụ thể hóa để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác theo luật định.

D. Đã xác định và đang quản lý các quy trình cần thiết để đạt được kết quả như mong đợi (các sản phẩm phù hợp và tăng độ hài lòng của khách hàng)

E. Đã đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác điều hành và giám sát các quá trình này

F. Giám sát và kiểm soát các đặc tính được xác định của sản phẩm

G. Tiến tới hạn chế các điểm không phù hợp và đề ra quy trình cải tiến một cách có hệ thống để:

  • Khắc phục bất kỳ điểm phù hợp nào xảy ra (bao gồm cả các điểm không phù hợp của sản phẩm được phát hiện sau khi giao hàng)
  • Phân tích nguyên nhân của những điểm không phù hợp và có hành động khắc phục để tránh lặp lại
  • Giải quyết các khiếu nại của khách hàng
  • Đã triển khai một cuộc đánh giá nội bộ hiệu quả và đã triển khai hoạt động xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống
  • Đang theo dõi, đo lường và liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Điều mà chứng nhận ISO 9001 không hướng tới?

Điều quan trọng là phải nhận thấy tiêu chuẩn ISO 9001 định ra các yêu cầu đối hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức mà không phải là sản phẩm của tổ chức đó. Cấp giấy chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tăng độ tin cậy vào năng lực của tổ chức trong việc “cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác theo luật định”. Tuy nhiên không nhất thiết phải chắc chắn rằng tổ chức này sẽ phải cung cấp 100% sản phẩm phù hợp mặc dù đây là mục tiêu trong dài hạn.

Chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 không có nghĩa là công ty hay tổ chức được chứng nhận đang cung cấp một sản phẩm cao cấp, hoặc bản thân sản phẩm được chứng nhận là đáp ứng được các yêu cầu của một tiêu chuẩn hay quy định ISO (hoặc bất kỳ cái khác).

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC