Tích hợp ESG vào giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp

Việc hiểu đúng các nguyên tắc chính để xây dựng các chiến lược ESG có hiệu quả là rất quan trọng, các doanh nghiệp cần nghiên cứu sâu hơn về khái niệm quan trọng này. Dưới đây là cách vượt qua các dự án riêng lẻ và thực sự tích hợp các yếu tố bền vững vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bạn.

QMS ESG

1. Vì sao tích hợp ESG?

Xem xét ESG như một phần bổ sung hạn chế hiệu quả của nó. Tích hợp đảm bảo cam kết dài hạn và khuyến khích một văn hóa bền vững trong toàn bộ tổ chức  .

Dưới đây là một vài lý do để hiểu tại sao điều này quan trọng:

 • Tiếp cận Tổng thể:

Tích hợp đảm bảo rằng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị được tính đến trong tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh, từ phát triển sản phẩm đến quản lý chuỗi cung ứng. Điều này dẫn đến quyết định bền vững và có trách nhiệm hơn trên toàn bộ tổ chức.

 • Đột phá và Hiệu quả:

Bằng cách xem xét các yếu tố ESG, bạn có thể xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu lãng phí và phát triển các giải pháp sáng tạo giải quyết thách thức về bền vững. Điều này có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí và một lợi thế cạnh tranh.

 • Sự tham gia của Người lao động:

Khi nhân viên thấy công ty của họ cam kết một cách chân thành đối với bền vững, làm tăng cao tinh thần và tạo ra ý thức mục đích. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường cam kết và năng suất của người lao động

 • Phát triển Chiến lược:

Hòa nhập các yếu tố ESG vào chiến lược kinh doanh tổng thể. Cân nhắc các mục tiêu ESG với tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn.

 • Phát triển Sản phẩm:

Thiết kế và phát triển sản phẩm mang tính bền vững. Xem xét các yếu tố như sử dụng tài nguyên, đánh giá vòng đời và các giải pháp cho cuối đời.

 • Quản lý Chuỗi cung ứng:

Làm việc với các nhà cung cấp chia sẻ cam kết đối với các nguyên tắc ESG. Thực hiện các phương pháp mua hàng có trách nhiệm và minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng  .

 • Hoạt động:

Hòa nhập các thực hành bền vững vào hoạt động hàng ngày. Điều này có thể liên quan đến việc giảm tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu sự sinh ra rác thải và triển khai các biện pháp bảo tồn nước.

 • Quản lý Rủi ro:

Xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến ESG một cách chủ động. Điều này có thể liên quan đến các rủi ro về biến đổi khí hậu, bất ổn xã hội trong các khu vực cung ứng hoặc các thay đổi quy định tiềm năng.

 • Phá vỡ các Rào cản trong Doanh nghiệp:

Tích hợp đòi hỏi phá vỡ các rào cản và tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các bộ phận khác nhau trong tổ chức  .

2. Một số gợi ý thực hiện:

Thiết lập Một nhóm nhiệm vụ ESG:

Tạo ra một nhóm chuyên môn giao ngành trách nhiệm phát triển và triển khai chiến lược ESG. Điều này đảm bảo sự đại diện từ tất cả các bộ phận chính.

Chương trình Đào tạo và Tăng cường ý thức ESG:

Giáo dục nhân viên ở tất cả các cấp độ về các mục tiêu ESG của công ty và cách vai trò của họ đóng góp vào việc đạt được chúng.

Chương trình Khuyến khích:

Xem xét việc điều chỉnh các chỉ số hiệu suất và chương trình khuyến khích với các mục tiêu ESG. Điều này củng cố sự quan trọng của bền vững trong toàn bộ tổ chức.

3. Đơn vị tư vấn thực hiện ESG

Tư vấn chiến lược ESG – Xây dựng báo cáo ESG – Xây dựng lộ trình phát triển bền vững
 
Công ty TNHH QMS Việt Nam
Hồ Chí Minh – Hà Nội – Đà Nẵng – Nha Trang
Email: contact@qms.com.vn
Phone: (+84) 283 9977 080

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC