TỔNG QUAN VỀ ISO 50001

1. Giới thiệu chung

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý năng lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2011

Mục đích của ISO 50001 nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng

Khái niệm về hiệu suất năng lượng được thể hiện như hình bên

2. Những lợi ích khi xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001

– Tích hợp hiệu quả năng lượng vào thực tiễn và giảm chi phí năng lượng.

– Tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng của các thiết bị.

– Giảm phát thải khí nhà kính và tác động môi trường.

– Minh bạch, truyền thông về việc quản lý các nguồn tài nguyên năng lượng.

– Đánh giá và ưu tiên thực hiện các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng.

– Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong chuỗi cung cấp

– Đáp ứng các yêu cầu luật lệ và pháp lý của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Thực hành quản lý năng lượng tốt nhất và tạo thói quen tốt trong tiêu thụ và sử dụng năng lượng.

3. Tính tương thích của ISO 50001 với các tiêu chuẩn quản lý khác

ISO 50001 được xây dựng dựa trên các yếu tố nền móng chung trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO, đảm bảo tính phù hợp cao với ISO 9001 (quản lý chất lượng) và ISO 14001 (quản lý môi trường)

Có thể chọn việc tích hợp ISO 50001 với các hệ thống quản lý khác như chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các hệ thống quản lý khác

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC